Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

 

Na podstawie umowy nr III/DIW/2015 z dnia 29.04.2015r. Fundacja na zlecenie Ministra Gospodarki w roku 2015 pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W ramach zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest, w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielenia przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki. Jednocześnie do zadań Funduszu należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy o pożyczkę) do momentu całkowitego rozliczenia zobowiązania. Fundacja jest ponadto zobowiązana do działań z zakresu sprawozdawczości względem Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta. W związku z faktem, iż w roku 2014 wystąpiła klęska powodzi w powiecie nyskim, Fundacja kontynuowała pomoc dla powodzian.

 

Na podstawie umowy nr BDG-109/2015 z dnia 02.03.2015r. Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014”. Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2015r. do 31.12.2015r. Zakres działalności w ramach zadania opisany został w części sprawozdania dotyczącej Działalności Domu Europejskiego – Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (Punkt II.II.IV. niniejszego sprawozdania).

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Przewiń do góry