Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

 

Koszty poniesione na administrację w roku 2015 wynosiły 3.388.306,98 zł, szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia Tabela nr 5.

Lp.

Rodzaje kosztów

Kwota [PLN]

1.

Koszty działalności operacyjnej

3.364.463,99

amortyzacja

183.749,85

zużycie materiałów i energii

208.892,94

usługi obce

503.785,19

podatek, opłaty

57.289,20

wynagrodzenia brutto

1.957.575,05

ubezpieczenia ZUS

336.627,50

pozostałe koszty

116.544,26

2.

Pozostałe koszty operacyjne

23.842,99

Razem:

3.388.306,98

  Tabela nr 5. Koszty poniesione na administrację w roku 2015.

 

POZOSTAŁE DANE

Fundacja w roku 2015 zrealizowała budowę Centrum Biznesu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 133. Całkowita wartość inwestycji od zakupu gruntu poprzez roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, zakup środków trwałych oraz wyposażenia wyniosła 5.511.077,98 zł netto. Koszty inwestycji w rozbiciu na poszczególne składowe podane w kwotach netto, przedstawiają się następująco:

1.

Zakup gruntu

771.072,54 zł

2.

Budynek Centrum Biznesu

                               4.224.559,11 zł

3.

Zakup mebli, sprzętu biurowego oraz wyposażenia

325.328,42 zł

4.

Pozostałe (zagospodarowanie terenu, parking, instalacja nawadniająca, oświetlenie, plany drogi dojazdowej)

190.117,91 zł

 

Razem:

5.511.077,98 zł

Otrzymana dotacja w ramach realizowanego projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej RPOP.01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu w 2015 roku wyniosła 2.310.075,27 zł. Pozostała część dofinansowania w wysokości 528.940,82 zł, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostanie przekazana po rozliczeniu końcowym projektu w 2016 roku.

 

Fundacja na potrzeby bieżące w ramach środków własnych zakupiła:

Zestaw Komputerowy  Fujitsu Esprimo                                                              

3.444,18 zł

Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2015 r., kształtowało się następująco:

Prezes Fundacji

1

 

Główny Specjalista

1

Dyrektor

1

 

Specjalista

11

Główna Księgowa

1

 

Starszy Referent

5

Kierownik

3

 

Referent

3

Księgowa

1

 

Konsultant

2

Asystent Zarządu

1

 

Koordynator

1

 

 

 

 

Razem:

 

31

 

Bilans Fundacji w roku 2015 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 162.991.126,66 zł(Załącznik nr XI. VIIoraz nr XI.IX).

W 2015 roku wypłacono łącznie 88.200,00 zł Członkom Zarządu i Rady Fundacji z czego:

  • Członkom Zarządu Fundacji w kwocie 59.200,00 zł,
  • Członkom Rady Fundacji w kwocie 29.000,00 zł.

 

Dodatkowo w roku sprawozdawczym Członkom Organów Fundacji wypłacono łączną sumę    12.938,27 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu (Członkom Zarządu w kwocie 5.651,75 zł; Członkom Rady w kwocie 7.286,52 zł).

Źródło finansowania kosztów Fundacji

2014

2015

Kwota kosztów

% udział

Kwota kosztów

% udział

Regionalna Instytucja Finansująca

1.373.619,00

42,67

1.194.818,55

35,51

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

w ramach RPO WO 2007-2013

1.277.815,85

39,69

1.032.929,26

30,70

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

174.689,78

5,42

190.644,45

5,67

Fundusz Powodziowy

4.394,78

0,14

21.138,61

0,63

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II

4.222,11

0,13

198.061,86

5,89

Środki Fundacji z funduszy pożyczkowych z lat 2003 i 2005

299.744,59

9,31

329.734,49

9,79

Środki zwrotne Fundacji

84.913,00

2,64

75.917,81

2,26

Centrum Biznesu

0,00

0,00

321.218,96

9,55

Suma kosztów

3.219.399,11

100,00

3.364.463,99

100,00

Tabela nr 6. Porównanie udziału poszczególnych źródeł finansowania kosztów Fundacji w latach 2014 i 2015.

 

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. Poniżej informacja dot. przebiegu kontroli w roku 2015.

 W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka Audyt Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:

- w dniach 12-13.01.2015r. przeprowadzono audyt za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.,

- w dniach 13-14.04.2015r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.,

- w dniach 13-14.07.2015r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.,

- w dniach 12-13.10.2015r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 23-24.03.2015r. przeprowadziła kontrolę Regionalnej Instytucji Finansującej w zakresie weryfikacji wydatków związanych z wdrażaniem POIG, zasad związanych z pełnieniem funkcji RIF.

Następnie w dniu 08.12.2015r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła kontrolę w zakresie prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność złożonych w ramach działania 4.4, 5.4.1 i 6.1 POIG.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło w Fundacji kontrolę realizacji projektu WND-RPOP.01.02.00-16-001/12 „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO”. Kontrola przeprowadzona została w dniach 29-30.01.2015r.

 

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w 2015 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.

 

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry