Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 

W roku 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Fundacji. Dnia 8 czerwca 2015 r. odbyło się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. W roku sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 312 uchwał. 

 

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry