Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

 

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:  64.92.Z – pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W roku 2015 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (64.92Z- pozostałe formy udzielania kredytów) przychód w wysokości 4.838.199,94 zł, co stanowi 71,32% ogółu przychodu osiągniętego w roku sprawozdawczym. Kwota o wartości 1.629.940,36 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej. W roku 2015 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 3.208.259,58 zł. W roku sprawozdawczym 14 etatów było zaangażowanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

 

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry