Realizacja celów statutowych

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 

Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów

W ramach powyższego działania Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej.

Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, warsztaty dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, indywidualna pomoc finansowa przekazywana osobom potrzebującym.

Fundacja udziela również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw jest zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających mniejszość niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

 

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2015 roku

Środki zwrotne Fundacji

Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 6.300.773,37 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.116.274,10 zł, co stanowi 65,33% wszystkich środków przeznaczonych na wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej i innych podmiotów w 2015 roku. W ramach łącznej kwoty wsparcia na realizację projektów, w tym projektów kulturalno-oświatowych oraz młodzieżowych, przeznaczono kwotę 2.184.499,27 zł, z czego remonty domów spotkań stanowiły kwotę 260.193,42 zł, a pozostała część w wysokości 1.924.305,85 zł (30,54%) stanowiły realizowane projekty. W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2015 zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

 

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej

Spotkanie dyskusyjne pt. „Rok 1945 – co wiemy o Tragedii Górnośląskiej?”

Dnia 15 listopada 2015r. w Bibliotece Caritas w Opolu odbyło się spotkanie przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej, instytucji naukowych, kulturalnych, władz samorządowych, mediów oraz innych osób zainteresowanych tematem Tragedii Górnośląskiej.  Na spotkanie zaproszono eksperta – historyka Panią dr Adriannę Dawid a także kilkoro świadków historii, czyli osoby, które uczestniczyły w tragicznych wydarzeniach roku 1945. Pani dr A. Dawid w wygłoszonym referacie nakreśliła jak definiowane jest pojęcie Tragedii Górnośląskiej, co umożliwiło osadzenie usłyszanych na spotkaniu relacji świadków w odpowiednim kontekście historycznym. Ponadto przed spotkaniem w Katedrze Opolskiej odbyły się uroczystości zorganizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim tj. nabożeństwo ekumeniczne, odkrycie tablicy upamiętniającej ofiary Tragedii Górnośląskiej oraz prezentacja wystawy pn. „Koniec i początek”. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy nt. historii Górnego Śląska, budowę klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń, budowanie otwartości na krzywdę innych oraz spojrzenie na historię Górnego Śląska z szerszej perspektywy, w sposób obiektywny i naukowy.

 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

„Wojewódzkie Święto Kultury – 25 Jubileusz działalności Towarzystwa”

Z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w dniu 24 maja 2015r. zorganizowany został festyn dla wszystkich członków TSKN zrzeszonych w ponad 100 kołach znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Impreza odbyła się na terenie miasta Chorzów przy kompleksie „Sztygarka”. Najważniejszymi punktami programu były gala wraz z wręczeniem nagród, dyplomów dla zwycięzców w konkursach wojewódzkich i na szczeblach oddziałów przeprowadzonych przez TSKN, gala wraz z nadaniem odznaczeń honorowych zasłużonym członkom i przyjaciołom Towarzystwa,  jubileuszowa Msza Św. w kościele Św. Wawrzyńca. Wydarzeniu towarzyszyły występy dziecięco – młodzieżowych zespołów kulturalnych Mniejszości Niemieckiej, występ orkiestry, koncerty solistów oraz koncert dwóch gwiazd pochodzących z Niemiec. Uroczystości Jubileuszowe zakończyła wspólna zabawa taneczna. Obchodom towarzyszyła również wystawa, poświęcona 25-letniej działalności Towarzystwa (początki, polityka, kultura, oświata, przedstawienie poszczególnych Oddziałów). „Wojewódzkie Święto Kultury…” stanowiło okazję do popularyzacji i prezentacji bogactwa kultury i tradycji Mniejszości Niemieckiej oraz pielęgnacji języka niemieckiego. Przedsięwzięcie poza dofinansowaniem Fundacji zostało zrealizowane z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Miasta Chorzów oraz ze środków Konsulatu RFN.

 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

„Changes@work - Ausbildung. Abschluss. Arbeit.”

Projekt zgłoszony był do konkursu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 w partnerstwie z Jugendbildungsstätte Unterfranken/ Bezirksjugendring Unterfranken i został jej laureatem. W ramach realizacji projektu konkursowego młodzież z Polski w wieku 13-16 lat spotkała się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec w ramach warsztatów na temat rynku pracy. Projekt przebiegał w trzech etapach. Pierwszym etapem było spotkanie z wyłonionymi w drodze konkursu kandydatami, celem zapoznania się z regulaminem i programem. W tym zakresie należało przedstawić pomysł listu motywacyjnego, który decydował o tym, że dana osoba została zakwalifikowana do projektu. W ramach drugiego etapu 10-cio osobowa grupa młodzieży z Polski wraz z opiekunami pojechała w dniach 20-24.06.2015r. na warsztaty wraz z 10-cio osobową grupą młodzieży niemieckiej do miejscowości Würzburg. Oprócz warsztatów tematycznych dotyczących samo prezentacji własnych walorów i kompetencji oraz możliwości, jakie daje na rynku pracy pobyt za granicą były też organizowane wyjazdy edukacyjne do miejscowych fabryk i lokalnej gazety. Etap trzeci projektu odbył się w dniach 21-24.09.2015r. w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Turawie. Tym razem grupa młodzieży z Niemiec miała możliwość porównania rynków pracy w Polsce i w Niemczech. Podobnie jak w drugim etapie oprócz warsztatów tematycznych zorganizowano wyjazdy do: Urzędu Pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz do kilku największych opolskich przedsiębiorstw, w których ważnym aspektem zarządzania jest ochrona środowiska. Projekt „” pomógł uczestnikom w zdobyciu pewnej orientacji zawodowej. Uczestnicy zdobyli też wiedzę praktyczną w zakresie pisania CV oraz podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej. Projekt uwyraźnił również wymogi mobilności na światowym rynku pracy. Wartością dodaną było nawiązanie współpracy organizacji partnerskich, co w przyszłości powinno zaowocować kolejnymi projektami.

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”

 „Szkolenia, kursy oraz warsztaty dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw skupionych wokół Izby Gospodarczej „Śląsk”

Izba Gospodarcza „Śląsk” w okresie od września do grudnia 2016 zorganizowała w ramach projektu 14 specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Łącznie przeszkolono ok. 170 osób. Szkolenia dotyczyły m.in. następujących tematów: „Zarządzanie i kierowanie przez cele”, „Przywództwo zespołowe”, „Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji”, „Photoshop – fotorelacja na potrzeby marketingowe i sprzedażowe firmy”, „Google Adwords i pozycjonowanie lokalne”, „Windykacja należności”, „Skuteczne techniki sprzedaży bezpośredniej”, „Negocjacje w biznesie”, „AutoCAD – konstrukcje 2D”, „Lean Manufacturing w pigułce czyli jak wyszczuplić koszty produkcji”. W ramach projektów zorganizowano również warsztaty: fryzjerskie, dla menagerów restauracji,  kelnerskie i baristyczne. Głównym celem szkoleń było podniesienie kwalifikacji zawodowych, poziomu wiedzy uczestników oraz praktycznych umiejętności przedsiębiorców, kadry zarządzającej, kierowników i menadżerów w dużej mierze wywodzących się z mniejszości niemieckiej jak również z większości polskiej. Stanowiły one również doskonałą sposobność do nawiązywania, jak i zacieśnienia już istniejącej współpracy pomiędzy firmami wywodzącymi się z kręgów Mniejszości Niemieckiej oraz większości polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych, zawiera załącznik nr XIII.I.

 

Działalność pożyczkowa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz otrzymano w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej: 10 lat, a obrotowej: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009, 2010 oraz 2012 roku Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji i dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne: 10 lat, a na cele obrotowe: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

 

Fundusz Powodziowy

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełni rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W związku z wystąpieniem w roku 2014 klęski powodzi w powiecie nyskim, poszkodowani przedsiębiorcy mogli pozyskać pożyczkę w wysokości do 50.000,00 zł, którą  przeznaczyć mogli na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. Pomoc realizowana była na przełomie 2014 i 2015 roku.

 

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego programu na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły), zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. Ze względu na duże zainteresowanie programem w lipcu 2015r. Fundacja otrzymała dodatkową pulę środków finansowych na dalszą realizację programu. Łączna kwota, jaką udało się pozyskać w ramach programu od 2014 roku wynosi:  10.848.064,33 zł.

W ramach realizacji Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II” Fundacja współpracuje na zasadnie partnerstwa ze środowiskiem akademickim (uczelnie wyższe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, biura karier), instytucjami rynku pracy oraz organizacjami otoczenia biznesowego, działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca obejmuje w szczególności przekazywanie informacji nt. możliwości skorzystania ze wsparcia pożyczkowego oraz kierowanie osób zainteresowanych do instytucji zarządzającej funduszem pożyczkowym, informowanie przez Fundację osób ubiegających się o pożyczkę o aktualnej ofercie szkoleniowej, doradczej i edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości oraz rynku pracy, udostępnienie materiałów informacyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych, wymianę informacji nt. sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów, absolwentów, bezrobotnych oraz przedsiębiorców a także prowadzenie punktu informacyjnego lub punktu przyjmowania wniosków.

 

W roku 2015 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 8 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Podczas spotkań prezentowano ofertę pożyczkową Fundacji. Ponadto w 2015 roku przeprowadzono łącznie 174 konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Dodatkowo w roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego województwa a także poprzez wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy pożyczkowych. Broszury informacyjne wysłano do ponad 70 podmiotów – w tym jednostek samorządowych, podmiotów współpracujących, uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Programy pożyczkowe

Projekty 2015

Ilość

Wartość w PLN

Program Rozwoju Rolnictwa

19

3.541.734,00

Środki zwrotne Fundacji

16

3.182.920,00

Środki MSW RFN

3

358.814,00

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

24

3.962.053,36

Środki zwrotne Fundacji

11

2.401.199,96

Środki MSW RFN

13

1.560.853,40

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

122

26.234.282,24

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

13

6.649.498,04

Fundusz Powodziowy

5

164.744,67

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

134

8.082.965,97

RAZEM:

317

48.635.278,28

Tabela nr 1. Wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w ramach wszystkich programów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

 

 

Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe
i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG realizowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Celem program jest zachęcenie firm do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2015 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie następujących obszarów:

  • Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac;
  • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;
  • Działanie 4.6 Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku;
  • Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej;
  • Działanie 6.1 Paszport do eksportu;
  • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
  • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

W 2015 roku działania RIF koncentrowały się na realizacji zadań na etapie monitoringu, rozliczeń, aneksowania, oraz kontroli trwałości projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach. W 2015 roku nie przeprowadzono żadnych naborów, szkoleń oraz spotkań informacyjnych.

 

Dom Europejski – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

W roku 2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontynuowana była działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, zadaniem którego było przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi. W ramach funkcjonowania Ośrodka prowadzono otwarty punkt informacyjny z dostępem do publikacji książkowych, analiz i opracowań z zakresu polityki międzynarodowej oraz integracji europejskiej.

W trakcie roku zorganizowano 260 lekcji/szkoleń, w których udział wzięło 5.953 dzieci
i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego.

W ramach pozostałych zadań Ośrodka, zrealizowano następujące inicjatywy:

„Europa na kolorowo. Poznaj kraje Unii Europejskiej”: w okresie wakacyjnym w bibliotekach
i domach kultury województwa opolskiego zorganizowano zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny. W projekcie uczestniczyło ok. 380 dzieci.

Debaty: w roku sprawozdawczym zorganizowano dwie debaty, w których łącznie udział wzięło 157 osób.

„Rola samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w kreowaniu aktywności społecznej na Opolszczyźnie”. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Celem debaty było przedstawienie drogi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w minionych 25 latach oraz ukazanie roli, jaką w tym procesie odegrał samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Debacie towarzyszyło  uhonorowanie laureatów konkursu „Opolska niezapominajka 2014”. Konkurs ten ma za zadanie wyłonienie najlepszej i najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego. Debata odbyła się 19 czerwca 2015 r.

„Jak współpracować, żeby skutecznie działać? Współpraca NGO w województwie opolskim”. Wydarzenie zostało także zorganizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Główną ideą spotkania była integracja trzeciego sektora na Opolszczyźnie, wymiana poglądów i doświadczeń, a także próba zdefiniowania kierunków działania na przyszłość. Po części teoretycznej miały miejsce warsztaty z zakresu pozyskiwania nowych partnerów w projektach oraz pozyskiwania środków finansowych. Debata odbyła się 10 października 2015 r.

Debaty oksfordzkie: w roku sprawozdawczym zorganizowano trzy debaty oksfordzkie,
w których łącznie udział wzięło 389 osób.

„Czy Opole jest miastem przyszłości?”. Wydarzenie zorganizowane w ramach „Roku Samorządności”, we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu                  w dniu 4 marca 2015 r.

„Zwiększenie budżetu wojskowego Polski wpłynie na umocnienie jej międzynarodowego bezpieczeństwa”. Wydarzenie zorganizowane w dniu 26 maja 2015 r. wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Politologów Uniwersytetu Opolskiego, w związku z wygłoszonym expose Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.

„Uchodźcy jako wyzwanie dla współczesnej Polski, jak i całej Unii Europejskiej”. Wydarzenie zorganizowane w odpowiedzi na aktualne wyzwania związane z członkostwem Polski w UE, we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Opolu w dniu 5 listopada 2015 r.

Spotkania z ekspertami: w roku sprawozdawczym zorganizowano dwa seminaria z udziałem zagranicznych ekspertów. Uczestniczyło w nich  129 osób.

„Wielowymiarowość współpracy wyszehradzkiej”. Wydarzenie zorganizowane wraz
z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Seminarium w całości poświęcone zostało Grupie Wyszehradzkiej i państwom członkowskim tej organizacji. Gościem specjalnym był
dr Boris Mattoš – prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2015 r.

„Dyplomacja obywatelska w relacjach polsko-czeskich”. Wydarzenie zorganizowane wraz
z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Celem seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele świata nauki z Polski i Czech była promocja współpracy polsko-czeskiej oraz wymiana informacji i opinii dotyczących barier i perspektyw dalszej współpracy. Gościem specjalnym był dr Lukáš Vomlela z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Spotkanie odbyło się 27 października 2015 r.

Audycja radiowa: wzorem lat poprzednich Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zainicjował nagranie audycji radiowej zatytułowanej „Proces pogłębiania Unii Gospodarczej
i Walutowej”. W nagraniu udział wzięli pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego:
prof. Aleksandra Trzcielińska-Polus i dr Grzegorz Balawajder oraz europosłanka Danuta Jazłowiecka. Audycję wyemitowano na antenie Radia Opole w czterech odcinkach,
w terminie od 29 września do 20 października 2015 r. Po każdej emisji odcinka przeprowadzano dla słuchaczy konkurs z nagrodami.

„Dzień Służby Zagranicznej 2015”: w ramach ogólnopolskich obchodów „Dnia Służby Zagranicznej” dnia 23 listopada 2015 r., w siedzibie RODM Opole odbył się wykład dla młodzieży szkolnej na temat codziennej pracy konsula. Wykład wygłosił gość specjalny Pan dr Edward Wąsiewicz – Konsul Republiki Austrii we Wrocławiu.

Dodatkowo Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu współorganizował międzynarodową konferencję pt. „Oblicza pojednania” poświęconą idei pojednania, jej znaczeniu i ewolucji we współczesnym świecie. Okazją do organizacji konferencji była mijająca w tym roku 50. rocznica  wysłania listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Wydarzenie z udziałem przedstawicieli świata nauki z Polski, Czech, Francji oraz Niemiec odbyło się 10 grudnia 2015 r. 

Ponadto w roku sprawozdawczym RODM Opole zorganizował trzy konkursy internetowe: „Kreatywna Europa”, „Dzień Samorządu Terytorialnego” i „Konkurs wiedzy o Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Opolu”. Dodatkowo RODM współorganizował/objął patronatem pięć konkursów szkolnych: konkurs wiedzy o UE „Do wspólnej Europy”, „Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej”, konkurs wiedzy „Z edukacją globalną za pan brat”, VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2015” oraz konkurs szkolny o prawach człowieka i dziecka „Znam swoje prawa”.

 

CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWA GALERIA USŁUG WSPIERAJĄCA PODMIOTY GOSPODARCZE

Fundacja Rozwoju Śląska w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk” sfinalizowała w 2015 roku projekt pod nazwą „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej RPOP.01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5.511.077,98 zł (netto), przy czym 2.310.075,27 zł stanowiło otrzymane w 2015 roku dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. Szczegółowe dane finansowe dotyczące kosztów realizacji inwestycji zostały przedstawione w pkt. VIII Pozostałe dane.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.225,6 m2.  W budynku mieści się 13 biur i 5 pokoi konsultacyjnych, które na co dzień służą do organizowania spotkań z kontrahentami lub klientami, a także do odpoczynku i nieformalnych spotkań. Poza pomieszczeniami biurowymi w budynku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia szkoleniowo - konferencyjne dla łącznej liczby ok. 100 osób.

Obiekt został oddany do użytku w sierpniu 2015 roku. Wszystkie dostępne powierzchnie biurowe zostały wynajęte przez 11 firm świadczących usługi głównie dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego.

Dnia 21 września 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Biznesu, w którym uczestniczyło ok. 120 gości. Wśród zaproszonych osób byli m.in.: Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński, Prezydent Miasta Pan Arkadiusz Wiśniewski, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka oraz Pan Roman Kolek, Wicekonsul Pani Christiane Buberl z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Pan Bernard Gaida.

Uroczystość otwarcia obiektu rozpoczęło przemówienie Prezesa Fundacji - Pana Arnolda Czech, który przywitał przybyłych gości. Przed wejściem do budynku nastąpiło przecięcie wstęgi a następnie poświęcenie budynku przez Biskupa Diecezji Opolskiej dr hab. Andrzeja Czaja. Wewnątrz budynku odbyły się przemówienia gości oraz zwiedzanie obiektu.

 

Wśród najważniejszych wydarzeń, które odbyły się w Centrum Biznesu w 2015 roku należy wymienić:

Wizytę Premier Nadrenii Palatynatu - Pani Malu Dreyer

Dnia 13 lipca br. w nowo powstałej inwestycji gościliśmy Panią Malu Dreyer – Premier Nadrenii Palatynatu. Pani Premier odwiedziła po raz pierwszy województwo opolskie. Podczas wizyty spotkała się m.in. z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego – Marszałkiem Województwa Panem Andrzejem Buła oraz Wojewodą Opolskim Panem Ryszardem Wilczyńskim. Spotkanie było okazją do poruszenia tematów z zakresu funkcjonowania gospodarki, kultury i oświaty w naszym województwie jak i w regionie partnerskim.

Współorganizację Stołu Gospodarczego Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Dnia 15 października Fundacja wspólnie z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu zorganizowała w Centrum Biznesu Stół Gospodarczy. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono 62 przedstawicieli firm z województwa opolskiego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat braku wystarczającej liczby specjalistów ze znajomością języka niemieckiego na opolskim rynku pracy oraz na temat konieczności tworzenia dwujęzycznych szkół z wysokim poziomem nauczania języka niemieckiego. Do dyskusji został zaproszony Pan Maciej Wujec – Wiceprezydent Opola oraz Pan Rafał Bartek – Przewodniczący Towarzystwa Społeczno                – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Organizację spotkania z Instytucjami otoczenia biznesu (IOB) z województwa opolskiego

W dniu 08.12.2015 w Centrum Biznesu odbyło się spotkanie przedstawicieli z innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu z terenu województwa opolskiego. Zaproszone zostały wszystkie działające IOB z naszego województwa – łącznie 28 podmiotów.

Tematem prelekcji było przedstawienie oferty Centrum, a także zaproponowanie współpracy Fundacji oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z pozostałymi ośrodkami IOB. Pan Roland Wrzeciono nakreślił strategię współpracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) z IOB. Następnie przedstawione zostały oferty funduszy pożyczkowych działających przy Fundacji, a także możliwości zabezpieczenia udzielonych pożyczek przez Opolski Regionalny Fundusz Regionalny (ORFPK), które zostały zaprezentowane przez Prezesa Zarządu, Pana Grzegorza Obara. Partnerzy Centrum Biznesu mieli również możliwość przedstawienia swojej oferty IOB.

 

SPÓŁKA CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O.

Dnia 8.05.2015r. Fundacja zawiązała Spółkę pod nazwą Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Opolu przy ul. Słowackiego 10. Zarząd Spółki stanowi Zarząd Fundacji Rozwoju Śląska.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Spółka prowadzi działalność wytwórczą, usługową i handlową, która może być podejmowana w eksporcie i imporcie.

Pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  odbyło się 27.01.2016r. Podczas zgromadzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ustalono plan działania oraz plan finansowania działalności Spółki na 2016 rok. Od 29.02.2016r. Spółka wynajmuje jedno pomieszczenie biurowe w Centrum Biznesu.

 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry