Sprawozdanie z działalności 2015

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty elektronicznej: frssek@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej: www.fundacja.opole.pl.

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31.12.2015r. przedstawiał się następująco:

 

Rada Fundacji:

Ryszard Galla - Przewodniczący Rady

Marcin Lippa - Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Bartek - Członek Rady

Erwin Filipczyk - Członek Rady

Renata Zajączkowska - Członek Rady

Manfred Ortman - Członek Rady

 

Zarząd Fundacji:

Arnold Czech - Prezes Fundacji

Walter Stannek - Wiceprezes Fundacji

Eugeniusz Nagel - Członek Zarządu

Bernadeta Szyszka - Członek Zarządu

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI

INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH ZE SPŁAT POŻYCZEK, DOTACJACH ORAZ PRZYCHODACH I INNYCH ŹRÓDŁACH

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH - POZOSTAŁE DANE

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Przewiń do góry