O fundacji

Fundacja Rozwoju Śląska została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 przez:

 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego z siedzibą w Raciborzu,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie,
 • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu.

Fundacja zarejestrowana została w dniu 3 lipca 1992 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Śląska.
Zmiana nazwy na Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nastąpiła w 1996 roku i związana była z rozszerzeniem jej działalności na tereny, na których zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego, m.in. Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska.

Główną myślą przewodnią, która towarzyszyła przy zakładaniu Fundacji, zarówno przedstawicielom rządu niemieckiego jak również przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Polsce, było utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego, przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce i jej otoczenia. Pomoc ta miała na celu m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec, poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby wyjeżdżając do Niemiec.

Ponadto głównym założeniem było stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska.


Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

 •  wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,

 •  wsparcie działalności kulturalnej i edukacyjnej,

 •  działalność pożyczkowa,

 • usługi wspomagające prowadzenie działalności - wirtualne biuro/ sale szkoleniowe

 • biuro rachunkowe.


Cele i formy działalności

Zgodnie ze statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka.

Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, otrzymanych w latach 1992 – 2002, będące obecnie środkami zwrotnymi Fundacji, a także pozyskanymi ze źródeł krajowych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące, Fundacja może realizować swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji,
 • prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej,
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej,
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego i ekonomicznego,
 • organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

Fundacja udziela pożyczek przedsiębiorcom oraz rolnikom na cele inwestycyjne i obrotowe przy uproszczonych procedurach oraz atrakcyjnym oprocentowaniu.


Certyfikat ISO:

PDFCertyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług finansowych- udzielania pożyczek.pdf

PCCERT.jpeg 

Przewiń do góry