Podstawowe informacje

belka MRiPS_WWS_BGK.jpeg


 

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym na terenie województw opolskiego i śląskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie:

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukującego pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej .

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996),
 • osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) lub prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwany dalej „producentem rolnym”,
  1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:
 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
 • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;

4) Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości.

oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Zasady finansowania:

 • Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 1,45%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,58%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania.”
 • Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.
 • Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Osoby, które uzyskały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w trakcie spłaty pożyczki - mogą ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie stanowiska pracy. Wówczas okres spłaty pozostaje bez zmian.
 • Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata (bez karencji).
 • Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pożyczek na utworzenie stanowiska pracy - wartość 6-krotną. W II kwartale 2023 roku wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 7.005,76 zł. Aktualny maksymalny poziomy pożyczek: na podjęcie działalności gospodarczej - 140.115,20 zł, na utworzenie stanowiska pracy - 42.034,56 zł.
 • Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo - szkoleniowe udzielane będzie na zasadach pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis.
 • Finansowane będą zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatnie do branży i  zakresu wykonywanej pracy).
 • Wnioski o pożyczkę składane są u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Wartość doradztwa i szkoleń zrealizowanych na rzecz jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone będą w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizacja programu:

 • Data rozpoczęcia naboru wniosków z prawa opcji: 23.06.2023r.
 • Program będzie realizowany do  wyczerpania środków lub do 14.11.2023r.
 • Kwota przeznaczona na pożyczki dla województwa opolskiego i śląskiego wynosi 1 325 756,63 zł.

Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków

 

Przewiń do góry