RIF - Najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych

 

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów
Działanie 6.1 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • błędnie wskazany dział gospodarki, którego dotyczy projekt,
 • niespójne informacje dotyczące okresu realizacji projektu w różnych, ale korespondujących punktach wniosku,
 • deklaracja we wniosku niewłaściwie podpisana, brak daty podpisania wniosku,
 • niespójność informacji pomiędzy punktami wniosku w zakresie informacji, czy przedsiębiorca zamierza rozpocząć eksport w wyniku realizacji projektu, czy też prowadzi już działalność eksportową,
 • niespójności pomiędzy różnymi punktami wniosku i deklaracją wnioskodawcy dotyczące uwzględnienia podatku VAT i operowania w budżecie kwotami brutto/netto,
 • podana niepełna nazwa wnioskodawcy,
 • błędnie podane wskaźniki produktu i rezultatu,
 • niezgodności pomiędzy podanymi we wniosku kwotami uzyskanej pomocy de minimis a załączonymi zaświadczeniami,
 • błędnie zsumowana kwota pomocy de minimis,
 • pozostawione puste pola we wniosku,
 • błędnie podany NIP w przypadku spółki cywilnej,
 • brak wersji elektronicznej wniosku lub wersja niemożliwa do odczytu,
 • błędnie wypełnione pola dotyczące adresu wnioskodawcy.

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów
Działanie 8.1 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • niewłaściwa data rejestracji działalności gospodarczej,
 • błędnie wypełniona lub brak wypełnienia pól tabeli dotyczącej Oświadczenia finansowego Wnioskodawcy,
 • wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe,
 • po wezwaniu do uzupełnienia Wnioskodawcy w sposób nieuprawniony i wykraczający poza zakres określony w wezwaniu zmieniają treść wniosku o dofinansowanie np. w zakresie wartości wskaźników, kwot dotyczących źródeł finansowania, treści pól opisowych,
 • błędy rachunkowe we wniosku - w tabeli dotyczącej przebiegu rzeczowo-finansowego, tabeli dotyczącej planu finansowego projektu,
 • w tabeli „Plan finansowy projektu" Wnioskodawcy nie uwzględniają wszystkich kwartałów,
 • oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego,
 • brak wersji elektronicznej wniosku, wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej wniosku,
 • błędne przypisywanie wydatków z kategorii kosztów ogólnych do innych kategorii wydatków.

Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej:

 • nie określono jednoznacznie grupy odbiorców e-usług, ich wielkości i lokalizacji oraz potrzeb, ograniczając się jedynie do stwierdzeń ogólnych i nieprecyzyjnych; brak metodologii identyfikowania potrzeb i liczby odbiorców,
 • wskaźniki produktu i rezultatu nie są mierzalne lub są niespójne z treścią wniosku; nie przedstawiono żadnych uzasadnień pozwalających określić metodologię oszacowania oraz weryfikacji wskaźników rezultatu,
 • brak odwołań do e-usługi oraz niezgodność z jej definicją i przesłankami; projekty de facto nie opierają się na stworzeniu nowej e-usługi,
 • budżet został przeszacowany bądź źle oszacowany oraz nieodpowiednio opisany, nie wiadomo, jakie i na co dokładnie wydatki będą poniesione - brak możliwości oceny zasadności i racjonalności zaplanowanych przez Wnioskodawcę nakładów,
 • koncepcja finansowania projektu nie gwarantuje możliwości jego realizacji,
 • rubryki opisowe we wniosku nie zawierają wszystkich wymaganych w danym punkcie informacji wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, co może prowadzić do negatywnej oceny w odniesieniu do odpowiedniego kryterium merytorycznego,
 • ogólnikowe sformułowania, nie wnoszące żadnej wartości merytorycznej bądź powielanie tych samych informacji w różnych punktach wniosku,
 • rozbieżne (niespójne) dane w różnych punktach wniosku.

 

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach ogłaszanych w 2009 roku
Działanie 8.2 PO IG

 

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe,
 • w tabeli „Plan finansowy projektu" Wnioskodawcy nie uwzględniają wszystkich kwartałów,
 • przekroczenie intensywności wsparcia w przypadku wynagrodzeń, szkoleń, wydatków na doradztwo i usługi eksperckie,
 • brak załączonego biznes planu, umów o współpracę oraz formularza informacji o  otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej,
 • załączone umowy nie potwierdzają współpracy biznesowej pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami,
 • po wezwaniu do uzupełnienia Wnioskodawcy w sposób nieuprawniony i wykraczający poza zakres określony w wezwaniu zmieniają treść wniosku o dofinansowanie np. w zakresie wartości wskaźników, kwot dotyczących źródeł finansowania, treści pól opisowych,
 • wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej.

 

Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej:

 • podawane wskaźniki we wniosku i biznes planie są niespójne, nie zostały precyzyjnie określone bądź też nie są weryfikowalne; brak metodologii ich wyliczania oraz ich weryfikacji,
 • brak zgodności treści zawartych w biznes planie z zapisami we wniosku o dofinansowanie - założenia z wniosku nie znajdują umocowania w danych z biznes planu,
 • projekt nie ma znamion B2B - często jest opisany jak B2C,
 • projekt nie jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz ze zidentyfikowanymi potrzebami współpracujących przedsiębiorstw - Wnioskodawcy nie opisują potrzeb swoich ani firm współpracujących, które miałyby być zaspokojone poprzez realizację projektu bądź też projekt jest nieadekwatny do zidentyfikowanych potrzeb,
 • błędy w harmonogramie realizacji projektu: m.in. harmonogram nieczytelny, niespójny z treścią wniosku i/lub treścią biznes planu,
 • budżet przeszacowany bądź niewłaściwie oszacowany oraz nieodpowiednio opisany, nie wiadomo, jakie i na co dokładnie wydatki będą poniesione - brak możliwości oceny zasadności i racjonalności zaplanowanych przez Wnioskodawcę nakładów,
 • ogólnikowe sformułowania, nie wnoszące żadnej wartości merytorycznej bądź powielanie tych samych informacji w różnych punktach wniosku.
Przewiń do góry