×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej"
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Więcej informacji na stronie.