Preferencyjne pożyczki płynnościowe - POIR 3

belka IR.jpeg


 Informujemy, że nabór wniosków został wstrzymany.


POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa opolskiego.


KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 1.000.000,00 zł


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, inwestycyjne na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowę działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy, np. na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 6. wydatki inwestycyjne, np.:
  a) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
  b) wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wyniesie 30-40% całkowitych wydatków finansowanych pożyczką, można ubiegać się o kwotę 1,5 mln zł.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 2. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

KOSZTY POŻYCZKI:

 • 0% (pomoc de minimis lub pomoc publiczna),
 • Oprocentowanie na warunkach rynkowych (w przypadku braku możliwości udzielenia ww. pomocy).

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki i podlega ono rozliczeniu.
 3. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.

DOKUMENTY:

PDFRegulamin POIR3.pdf

PDFKarta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR3.pdf

PDFProwizje i opłaty od czynności POIR 3 .pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPolityka prywatności.pdf


ZAŁĄCZNIKI:

PDFWykaz dokumentów i formularzy POIR 3.pdf

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc 

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXInformacja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

PDFInformacja RODO.pdf

XLSKarta podatkowa - w zakładkach zał. C i F.xls

XLSKsiążka przychodów i rozchodów - w zakładkach zał. C i E.xls

XLSPełna księgowość - w zakładkach zał. B i C.xls

XLSRyczałt ewidencjonowany - w zakładkach zał. C i F.xls

ZIPOświadczenie o MSP.zip


ROZLICZENIE:

PDFFRS składanie rozliczenia - instrukcja.pdf

KLIKNIJ, aby zarejestrować konto i złożyć rozliczenie.


XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx


Instrument Finansowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/VIII/DIF/510 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego, wyłonioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego.

Wartość Instrumentu: 15.463.917,53 zł, z czego 15.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

 

Przewiń do góry