Pożyczki Inwestycyjne 0%

Belka.png


Informujemy, ze suma złożonych wniosków o udzielenie pożyczki przekroczyła dostępne środki. Nabór wniosków został zamknięty.


POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego, zamierzające zrealizować inwestycję na terenie woj. opolskiego.


MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

 1. Maksymalna kwota to 1.000.000,00 zł.
 2. Finansowanie inwestycji do 100%  brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020;
 2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 3. Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy.
 2. Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie: 0% 
 2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 60 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 3. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, wraz z dowodem zapłaty.
 4. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do wniosku:

Regulaminy, opłaty:
przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Instrument Finansowy realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/1422/2022/I/DIF/Z/470 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego, wyłonioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17.647.058,82 zł., z czego 15.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przewiń do góry