×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Roboty budowlane - ogłoszenie o zamówieniu

stopka ofert CB.jpeg

Szanowni Państwo.

W związku z planowaną realizacją inwestycji pt. „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowa galeria usług wspierająca podmioty gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej”, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację przedmiotowego budynku wg  poniższych wytycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji ma na celu wspieranie podmiotów gospodarczych, oferując szeroki zakres usług. 

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych. 

A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji „Budowa Centrum Biznesu jako Kompleksowej Galerii Usług Wspierającej Podmioty Gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej na działkach o nr 8/9, 10/6, 11/3, 12/9, 13/12, OB. 0061, KM. 29”. Przedmiot zamówienia obejmować będzie generalne wykonawstwo 3 kondygnacyjnego obiektu usługowego o charakterze biurowo – konferencyjnym, wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie posiadał pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, bufet wraz z salą konsumencką oraz pomieszczenia pomocnicze i obsługujące te funkcje.  

B. Zakres robót:

Zakres robót obejmuje:

 • kompleksowe wykonanie 3-kondygnacyjnego budynku biurowo - konferencyjnego w stanie 'pod klucz',
 • wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
 • wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej, parkingów i zagospodarowania terenu,
 • uzyskanie w imieniu Inwestora Pozwolenia na użytkowanie, oraz wszystkich koniecznych decyzji,
 • wykonanie koniecznych pomiarów, prób, badań.

C. Termin realizacji:

1. Rozpoczęcie prac: lipiec 2014r.

2. Zakończenie prac, uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie: kwiecień 2015r.

Za ostateczny termin zakończenia robót uważa się dostarczenie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

D. Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia Oferty:

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę przygotowania oferty:

1. Projekt do pozwolenia na budowę (załącznik nr 1),

2. Projekty wykonawcze (załącznik nr 2),

3. Przedmiary robót (załącznik nr 3),

4. Badania geotechniczne gruntu (załącznik nr 4),

5. Specyfikacje techniczne (załącznik nr 5),

6. Wzór umowy (załącznik nr 6),

7. Wzór Formularza oferty (załącznik nr 7),

8. Wzór Harmonogramu rzeczowego-finansowego (załącznik nr 8),

9. Wzór Wykazu wykonanych robót (załącznik nr 9),

10. Wzór Wykazu zakresu i rodzaju robót, które wykonane będą przez podwykonawców (załącznik nr 10).

E. Forma oferty:

1.Wykaz dokumentów jakie ma zawierać oferta:

1.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7, 

1.2. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiarów robót   stanowiących załącznik nr 3, 

1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawiający realizację inwestycji w podziale na poszczególne etapy, z propozycją terminów, zakresu i wartości poszczególnych odbiorów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8, 

1.4. Wykaz wykonanych robót, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9,    

1.5. Wykaz zakresu i rodzaju robót, które realizowane będą przez podwykonawców, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10,

1.6. Referencje, potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w załączniku nr 10,

1.7. Dokumenty rejestrowe firmy,

1.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,

1.9. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego zapewniającego należyte wykonanie zakresu umowy, zgodnie ze wzorem znajdującym się w Formularzu oferty (załącznik nr 7),

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie wniosku na komputerze lub maszynie do pisania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku w formie elektronicznej. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, zbindowanie). 

5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla tych osób, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa.

6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, ul Słowackiego 10, 45-364 Opole oraz opisane: „Oferta na budowę Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej”.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Do oferty Wykonawca może dołączyć kopię aktualnej polisy OC.

10. Harmonogram stanowiący załącznik numer 8 powinien wskazywać terminy odbiorów częściowych z podaniem poszczególnych ich wartości.

Wszystkie materiały i formularze potrzebne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.fundacja.opole.pl, lub w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. 

F. Cena ofertowa:

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z dostawą materiałów i wykonaniem robót, wykonania wszystkich koniecznych robót towarzyszących np. kosztów utrzymania terenu budowy i zaplecza, badań, sprawdzeń, prób, obsługi geodezyjnej, laboratoryjnej, geotechnicznej, kosztów ogólnych budowy, kosztów sprowadzenia i opłat za urządzenia, zaplecze budowy, opłat za media, zajęć pasa drogowego, rusztowania, mycie pojazdów,  itp. i inne niezbędne  do wykonania zakresu robót. Cena ofertowa ma być wyrażona w wartościach netto. Cena ofertowa musi również obejmować przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z dostawą mediów na budowę, oraz procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także związanymi z tym opłatami. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.Wykonawca może polegać na własnej wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych.

G. Kosztorys ofertowy:

Szczegółowy kosztorys inwestycji, stanowiący załącznik do Oferty, opracowany zostanie przez Oferenta na podstawie:

 • załączonej dokumentacji projektowej, 
 • przedmiarów, 
 • specyfikacji technicznych, 

przy uwzględnieniu:

 • doświadczenia i wiedzy Oferenta,
 • warunków wynikających z lokalizacji planowanej inwestycji,
 • warunków wynikających z Prawa budowlanego, szczegółowych przepisów, oraz zapisów Umowy o roboty budowlane.

H. Wiedza i doświadczenie:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenia w formie wykazu robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających zakres robót, oraz czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1. poświadczenie, 

2. inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie prac.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną realizację budynku o podobnym charakterze, o wartości min. 4.000.000,00 zł netto, wykonanego w zakresie analogicznym do zakresu określonego w punkcie B niniejszego Zaproszenia.

Na czas wykonywania Robót, Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w każdej ze specjalności tzn: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej.

I. Kryteria wyboru Wykonawcy:

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie E Ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunków będzie przeprowadzona metodą „spełnia” / „nie spełnia”. W pierwszej kolejności Zamawiający wykluczy z postępowania, Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji zamówienia.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, ograniczenia zakresu lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający może odrzucić oferty zawierające rażąco niskie ceny.

J. Wizja lokalna:

Dla potrzeb rzetelnego sporządzenia oferty zobowiązuje się oferentów do wizji lokalnej terenu objętego inwestycją. Termin wizji należy uzgodnić z Inwestorem.

K. Ograniczenie zakresu robót:

Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót. 

L. Termin i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wytycznych zawartych w punkcie E, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na budowę Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej”, do dnia 16 lipca br., do godziny 12.00 w siedzibie inwestora:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole.

Dopuszcza się, dowolne formy złożenia oferty: osobiście, przesyłka pocztowa, kurierska.

M. Kontakt z Inwestorem:

Osobą upoważnioną ze strony Inwestora do udzielania informacji nt. przedmiotowej inwestycji jest : 
Imię i Nazwisko: Maciej Ferenc
Telefon: + 515 295 080
adres e-mail: m.ferenc@jfkinwest.pl

N. Rozwiązania alternatywne:

W przypadku rozwiązań alternatywnych w stosunku do projektu zaproponowanych przez Oferenta, ułatwiających realizację budowy, jednak nie zmniejszających standardu wykonania, Inwestor może wyrazić zgodę na stosowanie takich rozwiązań pod warunkiem uzyskania oszczędności z tego tytułu oraz uzyskania pisemnej zgody przez Wykonawcę na takie rozwiązanie. 

O. Dokumenty jakościowe:

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania, oraz gromadzenia dokumentów jakościowych, potwierdzających jakość wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów:

 • Geodezyjne szkice tyczenia i inwentaryzacje geodezyjne,
 • Badania geotechniczne gruntu przed wykonaniem fundamentów,
 • Wyniki badań geotechnicznych wskaźników wykonanych zagęszczeń, 
 • Rejestr pobranych próbek betonu,
 • Protokół zgniotu próbek betonu (dla każdej dostarczonej partii betonu),
 • Aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały umożliwiające jednoznaczną identyfikację i miejsce wbudowania,
 • Protokoły odbiorów, prób, pomiarów, badań, sprawdzeń.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji dokumentacji na każdym etapie postępowania, w związku z powyższym zapraszamy do odwiedzania strony internetowej, gdzie zamieszczane będą wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zmian.

2014-06-30 ->Załączniki 2 - projekt wykonawczy, 3 -przedmiary robót oraz 5 - specyfikacja techniczna do pobrania na niniejszej stronie: Link

2014-07-01 -> Załączniki nr 1 -projekt do pozwolenia na budowę, załącznik nr 4 - badania geotechniczne gruntu, jak również aktualizacja załącznika nr 3 przedmiary robót w części budowlanej do pobrania na niniejszej stronie: Link

2014-07-04 -> przedmiary robót wszystkich branż w formacie ATH do pobrania na niniejszej stronie: Link 

2014-07-09-> przedmiar robót instalacji sanitarnych w formacie ATH do pobrania na niniejszej stronie: Link

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

2014-07-08 -> odpowiedzi na pytania oferentów część I Link

2014-07-11 -> odpowiedzi na pytania oferentów część II Link

2014-07-15 -> odpowiedzi na pytania oferentów część III Link

INFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT

Niniejszym informujemy, iż dnia 16.07.2014r (środa) o godz. 12.30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych (Parter Sala nr 10) odbędzie się oficjalne otwarcie ofert złożonych w ramach prowadzonego naboru na roboty budowlane. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Załączniki od nr 6 do nr 10 wraz z ogłoszeniem o zamówieniu w formacie .pdf do pobrania poniżej: