×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

stopka ofert CB.jpeg

INSPEKTOR NADZORU

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach realizowanego projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze w Opolu przy ulicy Wrocławskiej”, planuje budowę 3 kondygnacyjnego obiektu usługowego o charakterze biurowo – konferencyjnym, wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu.

W związku z tym, zapraszamy do składania ofert dotyczących pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

1. konstrukcyjno-budowlanej,

2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Projekt  realizowany jest w ramach umowy nr RPOP.01.01.01.16-008/11 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji ma na celu wspierać podmioty gospodarcze oferując szeroki zakres usług.

Obiekt będzie posiadał pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, bufet wraz z salą konsumencką oraz pomieszczenia pomocnice i obsługujące te funkcje. Szczegółowe dane dotyczące obiektu oraz zakresu robót znajdują się w załączniku Skrócona charakterystyka obiektu.

Realizacja prac prowadzona będzie w ramach generalnego wykonawstwa, i planowana jest na okres lipiec 2014 – kwiecień 2015 roku.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:

1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

5. nadzór nad terminową realizacją budowy, budżetem inwestycji, postanowieniami wynikającymi z umowy z Generalnym Wykonawcą,

6. dbałość o przestrzeganie procedur BHP.

Wymagania:


1. co najmniej  3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterze,

2. umiejętność kosztorysowania i budżetowania,

3. dobra organizacja pracy,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. obsługa pakietu Microsoft Office,

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie ofert na adres Fundacji:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
45-364 Opole, ul. Słowackiego 10,

lub drogą elektroniczną na adres: frssek@fundacja.opole.pl.

Termin nadsyłania ofert:  do odwołania

Oferta, poza określeniem kosztów obsługi, powinna zawierać informację o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym Oferenta z listą referencyjną dotyczącą pełnionego nadzoru. Prosimy o wskazanie inwestora, zakresu pełnionych obowiązków, przeznaczenia zrealizowanego obiektu wraz z jego podstawowymi parametrami (ilość kondygnacji, powierzchnia użytkowa), oraz termin realizacji.

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu Tel. 77/ 454 25 97