BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA ZA ROK 2022 ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA W/W BADANIE.

 

Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za w/w badanie.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce badania: siedziba Fundacji,
  2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na zebraniu Rady zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2022  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  3. Biegły rewident w razie potrzeby będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu dotyczącego sprawozdania finansowego Fundacji,
  4. Badanie za rok 2022 musi zostać zakończone do 15 kwietnia 2023 r. włącznie z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Oferta musi zawierać następujące dane:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
  2. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta;
  3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
  4. wzór umowy
  5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;
  6. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

Termin nadsyłania ofert: 10.08 – 04.09.2022 r.

Adres nadsyłania ofert: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole lub sekretariat@fundacja.opole.pl,  frs.opole@gmail.com

Dodatkowych informacji (nie udostępnionych w karcie informacyjnej) udzieli Główny Księgowy, Pan Marek Wacław tel. 77/423 28 90 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub e-mail: 

O wyniku naboru wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.

 


Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133, 45 -837 Opole

NIP 754-13-06-435

REGON 530591858

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek;

- udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji;

- udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;

- prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;

- współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

- prowadzenie biura rachunkowego;

- organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

Wielkości osiągnięte w 2021 roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

10.367.034,57

Pozostałe przychody operacyjne

182.109,00

Przychody finansowe

3.854.899,50

Wynik finansowy netto

982.496,66

Suma bilansowa

327.294.891,43

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2022 roku

28

 

Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu:

- wprowadzenie;

- bilans;

- rachunek zysków i strat;

- informacja dodatkowa

Przewiń do góry