Opłaty i prowizje PRR

Prowizje i opłaty od czynności związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki ze środków Fundacji Rozwoju Śląska

Na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Rozwoju Śląska nr  134/2017 z dnia 09.08.2017r. Fundacja od 10.08.2017r.  pobiera następujące opłaty i prowizje:

  1. Prowizja przygotowawcza – płatna jednorazowo, najpóźniej na jeden dzień przed planowaną wizytą rzeczoznawcy/specjalisty dokonującego oceny projektu u wnioskodawcy.
  2. Prowizja zasadnicza – od kwoty przyznanej pożyczki, płatna najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
  3. Opłata za dokonaną na wniosek Pożyczkobiorcy zmianę warunków Umowy, płatna jednorazowo w dniu zawarcia aneksu do umowy podstawowej.
  4. Opłata za zwolnienie na wniosek Pożyczkobiorcy prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki- opłatę stosuje się w przypadku braku konieczności sporządzenie aneksu do umowy pożyczki.
  5. Opłata za zmianę przedmiotu zakupu, dokonaną po wizycie pracowników Fundacji/rzeczoznawcy.
  6. Opłata za wydanie zaświadczenia/opinii na wniosek pożyczkobiorcy w trakcie trwania umowy.
  7. Opłata za każdorazowe wezwanie do zapłaty wysłane do pożyczkobiorcy i poręczycieli.
  8. Opłata za zawarcie z dłużnikiem porozumienia/ugody w sprawie spłaty zadłużenia
  9. Prowizja za wynegocjowany kurs walutowy (na życzenie/wniosek pożyczkobiorcy), opłaty sądowe, opłaty notarialne, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego itp.
  10. Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie pożyczki na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela

Wysokość stawek prowizji i opłat zawiera tabela:

L.p Tytuł prowizji/ opłaty Stawka PLN lub %
1. Prowizja przygotowawcza:  
  - dla rozpoczynających działalność gospodarczą * 0 PLN
 
- dla pozostałych
0 PLN
2. Prowizja zasadnicza:  
  - dla rozpoczynających działalność gospodarczą * 0 PLN
  - dla pozostałych 0 PLN
3. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek Pożyczkobiorcy (z wyłączeniem aneksu korygującego kwotę przyznanej pożyczki – jeżeli nie został zmieniony zakres przedmiotowy pożyczki)  300 PLN
4. Opłata za zwolnienie na wniosek Pożyczkobiorcy prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, w przypadku braku konieczności sporządzenie aneksu do Umowy (np. odłączenia działki z księgi wieczystej). Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy zwolnienia dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej. 300 PLN
5. Opłata za zmianę przedmiotu zakupu, dokonaną po wizycie pracowników Fundacji/ rzeczoznawcy 300 PLN
6. Opłata za wydanie zaświadczenia / opinii na wniosek pożyczkobiorcy w trakcie trwania umowy 100 PLN
7. Opłata za każdorazowe wezwanie do zapłaty pożyczkobiorcy i poręczycieli 20 PLN
8. Opłata za zawarcie z dłużnikiem porozumienia/ ugody w sprawie spłaty zadłużenia 200 PLN
9. Prowizja za wynegocjowany kurs walutowy, w przypadku przelewów zagranicznych pobierana przez Bank, opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne zgodnie z rzeczywistym kosztem
10. Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie pożyczki na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela 20 PLN

* za pożyczkobiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą rozumie się osobę/firmę, u której nie upłynął okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Wpłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.

Prowizje i opłaty płatne na rachunek bankowy nr: 97 1500 1575 1215 7000 5955 0000

Przewiń do góry