Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
Realizacja celów statutowych
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o posiedzeniach organów Fundacji
Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach
Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

 

Na podstawie umowy nr XIII/DIW/2012 z dnia 31.12.2012r Fundacja na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w roku 2014 pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W ramach zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest, w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielenia przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki. Jednocześnie do zadań Funduszu należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy o pożyczkę) do momentu całkowitego rozliczenia zobowiązania. Fundacja jest ponadto zobowiązana do działań z zakresu sprawozdawczości względem Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta. W związku z faktem, iż w roku sprawozdawczym wystąpiła klęska powodzi w powiecie głubczyckim, Fundacja prowadziła nabór wniosków o pożyczkę
Na podstawie umowy nr BDG-313/2014 z dnia 11.04.2014 r. Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014”. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. Zakres działalności w ramach zadania opisany został w części sprawozdania dotyczącej Działalności Domu Europejskiego – Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (Punkt II.II.IV. niniejszego sprawozdania). 

 

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry