Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
Realizacja celów statutowych
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o posiedzeniach organów Fundacji
Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

 

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

4.jpeg

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. Poniżej informacja dot. przebiegu kontroli w roku 2014.

 W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka – Audyt Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:

- w dniach 13-14.01.2014 r. przeprowadzono audyt za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r., 
- w dniach 10-11.04.2014 r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.,
-w dniach 10-11.07.2014 r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.,
- w dniach 11-15.10.2014 r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wniesiono zaleceń pokontrolnych. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 15-16.05.2014 r. przeprowadziła kontrolę Regionalnej Instytucji Finansującej w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontroli na miejscu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że proces realizowany był prawidłowo, niemniej jednak poproszono o uzupełnienie sporządzanej przez RIF dokumentacji.

Następnie w dniach 24-25.06.2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła audyt wydatków Regionalnej Instytucji Finansującej za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. 

W ramach zaleceń pokontrolnych PARP wskazała na konieczność właściwego stosowania oceny osiągnięć pracownika. 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło w Fundacji kontrolę realizacji projektu  WND-RPOP.01.02.00-16-001/12 „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO”. Kontrola przeprowadzona została w dniach 14-15.07.2014 r., w ramach przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń. 

W dniach 29.07-05.08.2014 r. Fundacja poddana została kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w zakresie prawa ochrony pracy, w tym BHP oraz przepisów dot. legalności zatrudnienia. W ramach zaleceń pokontrolnych wskazano na konieczność wprowadzenia w regulaminie pracy wewnętrznej procedury antymobbingowej, jak i regulacji przeciwdziałających dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu. 

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firma W&C Consulting Sebastian Burgemejster przeprowadziła w dniu 4.12.2014 r. audyt w obszarze bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych Regionalnej Instytucji Finansującej. W ramach zaleceń pokontrolnych wskazano na konieczność przygotowania oraz wdrożenia w Fundacji polityki bezpieczeństwa, oraz aktualizacji obowiązującej instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Fundacji.

 

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry