Preferencyjne pożyczki na Efektywność Energetyczną 2

naglowek.jpeg

 

Informujemy, ze nabór wniosków został zamknięty.


POŻYCZKOBIORCA:

Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2 przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie tego województwa.


MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 1 200.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach , w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 • audyt energetyczny dla MSP, jako element kompleksowy projektu

Zakres Inwestycji musi wynikać z pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.


OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

W przypadku projektów, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60% okres spłaty może zostać wydłużony do 120 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału może zostać wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy.


KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  - 0 %  (pomoc de minimis, pomoc inwestycyjna)
  - w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy - na warunkach rynkowych.
 2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 1. Brak możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych.
 2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji.
 4. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie a następnie pozytywna weryfikacja audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante. Alternatywą jest uzyskanie potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym.

Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Powinny one zawierać obliczeniowe wartości następujących wskaźników:

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
 • zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków;
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji;
 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach równoważnika CO2).
 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 3. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 4. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

DOKUMENTY:

PDFPEE 2 - Regulamin udzielania pożyczek.pdf

PDFPEE 2 - Prowizje i opłaty od czynności.pdf

PDFPEE 2 - Wniosek wzór.pdf

PDFPEE 2 - Umowa wzór.pdf

PDFPEE 2 - Wykaz załączników do wniosku.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPolityka prywatności.pdf


ZAŁĄCZNIKI:

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXInformacja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

PDFInformacja RODO.pdf

ZIPOświadczenie o MSP.zip


przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej: Nr 2/RPOP/10920/2021/1/DIF/374, podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 6.024.096,39 zł, z czego 5.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.


 

Kwadraty FB audyt 2.jpeg

 

  Audyt energetyczny z dofinansowaniem 70% z Izbą Gospodarczą „Śląsk”
Izba Gospodarcza “Śląsk” oferuje możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego wraz ze specjalistycznymi pomiarami w zakresie zużycia energii, kontroli stanu technicznego instalacji, urządzeń oraz budynku.

W ramach audytu energetycznego wykonywane są m.in. następujące pomiary:
● pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej,
● pomiary nieszczelności instalacji sprężonego powietrza,
● pomiar przepływu oraz ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza,
● analiza efektywności pracy sprężarek,
● badania termowizyjne obiektów budowlanych.

Specjalistyczne pomiary wykonywane w ramach audytu są niezbędne do otrzymania wsparcia w ramach programu "Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2".

Więcej informacji na temat audytu na stronie Izby Gospodarczej “Śląsk” oraz pod numerem telefonu:
+48 77 453 84 83
+48 690 080 190
 
Przewiń do góry