Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
Realizacja celów statutowych
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 

W roku 2014 odbyły się cztery posiedzenia Rady Fundacji. Dnia 23 czerwca 2014 r. odbyło się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. Jednocześnie w roku sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 261 uchwał. 

 

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry