Preferencyjne pożyczki płynnościowe - POIR

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Informujemy, że suma złożonych wniosków przekroczyła dostępne środki i zamknięcie naboru nastąpiło w dniu 07.10.2021.


POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa opolskiego, dolnośląskiego.


KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 15.000.000,00 zł, nie większa jednak niż:

 • 25% łącznego obrotu firmy w 2019r. albo
 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń w 2019 roku (w tym podwykonawców).

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki),
 6. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 2. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

KOSZTY POŻYCZKI:

 • Pożyczki oprocentowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-195 (z późn. zm. Rozporządzenie). Maksymalny poziom oprocentowania nie może przekraczać stopy bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej6, powiększonej o wartość określoną w § 8 ust. 3 pkt 3 ppkt a) Rozporządzenia;
 • Pożyczki oprocentowane są na warunkach rynkowych - w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej, przy czym oprocentowanie rynkowe Pożyczek stosowane jest wyłącznie w sytuacji, gdy stopa oprocentowania Jednostkowej Pożyczki ustalona na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, byłaby wyższa od ww. stopy referencyjnej.
 • Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 1. Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł najczęstszym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka - jeśli dotyczy).
 2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.


INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 4. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

DOKUMENTY:

PDFREGULAMIN PPL POIR.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPożyczka płynnosciowa POIR karta produktu.pdf

PDFProwizje i opłaty od czynności.pdf


ZAŁĄCZNIKI:

PDFWykaz dokumentów i formularzy POIR.pdf

DOCXWniosek o pożyczkę POIR.docx

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXInformacja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

PDFInformacja RODO.pdf

ZIPOświadczenie o MSP.zip


XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc Covid-19.xlsx

XLSArkusz kontrolno-rozliczeniowy POIR.xls

Przewiń do góry