Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
Realizacja celów statutowych

 

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:  64.92Z - pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.56B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W roku 2014 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (64.92Z- pozostałe formy udzielania kredytów) przychód w wysokości 7.411.445,08 zł, co stanowi 41,49% ogółu przychodu osiągniętego w roku sprawozdawczym. Kwota o wartości 3.669.983,57 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej. W roku 2014 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 3.741.461,51 zł. 8 osób zatrudnionych było w roku sprawozdawczym wyłącznie w działalności gospodarczej.

 

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry