×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA - nabór zamknięty

naglowek.jpeg

 

Pożyczka Płynnościowa (PP) służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.

Informujemy, iż od dnia 14.07.2020 r. NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ WSTRZYMANY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW!

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w granicach administracyjnych województwa opolskiego.


KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 500.000,00 zł.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 2. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki.

KOSZTY POŻYCZKI:

Pożyczka może być oprocentowana:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488 z późn. zm.), 0 % (pomoc de minimis)
 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie Pożyczki na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 1. Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka - jeśli dotyczy).
 2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.


INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 4. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

PDFWzór umowy pożyczki.pdf

PDFKarta Produktu 2.1.1 PP.pdf

PDFREGULAMIN PPl tekst jednolity.pdf

PDF2020.05.05 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFWykaz dokumentów.pdf

PDFProwizje i opłaty od czynności - tabela.pdf

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

PDFInformacja RODO.pdf

DOCXInstrukcja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

XLSArkusz kontrolno-rozliczeniowy.xls


KONTAKT:

Wojciech Pieczonka
tel: 604 107 705, 77 423 28 94
e-mail: 

Rudolf Grabiński
tel: 784 863 566, 77 423 28 85
e-mail:

Joanna Juszczyk
tel: 77 423 29 18
e-mail: 

Agata Musioł
tel: 784 475 001, 77 454 26 21
e-mail: 

Angelika Giza
tel: 77 423 29 15
e-mail: 

 

Projekt realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania”  realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej nr 2/RPOP/5120/2020/0/DIF/247 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie z wolnej ręki, zgodnie z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość projektu: 22 000 000,00 zł z czego 22 000 000,00  zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.