×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II

logotyp.png


Wnioski o PROLONGATĘ dotyczące umów programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

należy składać na adres  na druku: WNIOSEK ZAWIESZENIA SPŁATY PB-WWS II.pdf

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone. Informacje zwrotne zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe. 


Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Śląska została wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkoleń i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” w roku 2019.


Podstawowe informacje

Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków

Kalkulator pożyczkowy (kalkulator BGK - oblicza przybliżone kwoty rat)


„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym na terenie województw opolskiego i śląskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie:

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukującego pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej .

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996),
 • osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) lub prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwany dalej „producentem rolnym”,
  1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:
 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
 • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;

4) Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości.

oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Zasady finansowania:

 • Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,44%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,18%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania.
 • Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.
 • Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Osoby, które uzyskały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w trakcie spłaty pożyczki - mogą ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie stanowiska pracy. Wówczas okres spłaty pozostaje bez zmian.
 • Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata (bez karencji).
 • Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pożyczek na utworzenie stanowiska pracy - wartość 6-krotną.
 • Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo - szkoleniowe udzielane będzie na zasadach pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis.
 • Finansowane będą zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatnie do branży i  zakresu wykonywanej pracy).
 • Wnioski o pożyczkę składane są u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Wartość doradztwa i szkoleń zrealizowanych na rzecz jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone będą w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizacja programu:

 • Data rozpoczęcia naboru wniosków: 24.06.2019 r.
 • Program będzie realizowany do  wyczerpania środków lub do 30.05.2021 r.
 • Kwota przeznaczona na pożyczki, doradztwo i szkolenia dla województwa opolskiego i śląskiego wynosi 
  6 628 787,88 zł
  .

 

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II - pokój 3.02

Rudolf Grabiński
tel: 77 423 28 82
e-mail: 

Kamil Piela
tel: 77 423 29 19
e-mail: