×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczka Termomodernizacyjna

___

 

Pożyczki Termomodernizacyjne przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie województwa opolskiego

 

POŻYCZKOBIORCA:

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa znajdująca się na terenie województwa opolskiego


MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 500.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  brutto.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zwymianą wyposażenia na energooszczędne, w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej 

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

Okres spłaty może zostać wydłużony do 120 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału może zostac wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy jeśli w przypadku realizacji projektu, w efekcie osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%,


KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  - 0 %  (pomoc de minimis)
  - w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis- na warunkach rynkowych.
 2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU:

 1. Brak możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 30%.
 3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 4. W przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element inwestycji) wsparcie nie zostanie udzielone na użytkowane/ eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 5. W zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (tj. zmiany spalanego paliwa) projekty, które skutkują redukcja CO2 poniżej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji oraz nie spełniają wymogów dyrektywy 2009/125/WE, nie kwalifikują się do wsparcia.
 6. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie mozliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zaktresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante.
 2. Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 4. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 5. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 6. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu. Regulamin oraz karta Produktu dostepne wkrótce.

DOKUMENTY DO POBRANIA

W przygotowaniu...

 


POZOSTAŁE DOKUMENTY:

W przygotowaniu...


KONTAKT:

Kus Marcin tel: 77 423 29 18, e-mail: ;

Piela Kamil tel:  77 454 26 21, e-mail: @fundacja.opole.pl;

Sitek- Czucza Aneta tel:  77 423 29 15, e-mail: ;

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9417/2017/1/DIF/069 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.