×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Podstawowe informacje

Stopka BGK 22-02-2016.jpeg


„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym na terenie województw opolskiego i śląskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie:

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- niepublicznych szkół,
- niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3) Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości.

oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Zasady finansowania:

 • Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,44%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania.
 • Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.
 • Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Osoby, które uzyskały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w trakcie spłaty pożyczki - mogą ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie stanowiska pracy. Wówczas okres spłaty pozostaje bez zmian.
 • Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata (bez karencji).
 • Maksymalna wartość pożyczki na podjecie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pożyczek na utworzenie stanowiska pracy - wartość 6-krotną. W II kwartale 2018 roku wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 4 521,08 zł.
 • Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo - szkoleniowe udzielane będzie na zasadach pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis.
 • Finansowane będą zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatnie do branży i  zakresu wykonywanej pracy).
 • Wnioski o pożyczkę składane są u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Wartość doradztwa i szkoleń zrealizowanych na rzecz jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone będą w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizacja programu:

 • Data rozpoczęcia naboru wniosków: 07.11.2016 r.
 • Program będzie realizowany do do wyczerpania środków lub do 31.12.2018 r.
 • Kwota przeznaczona na pożyczki, doradztwo i szkolenia dla województwa opolskiego i śląskiego wynosi 
  6 252 232,94 zł
  .

Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków