×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Regulamin Funduszu Mikro-Pożyczkowego

Regulamin

  Funduszu Mikro-Pożyczkowego

Fundacji Rozwoju Śląska

 

Regulamin udzielania pożyczek, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, na lata 2004-2006 w ramach Priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu w ramach Działania 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, ze środków pochodzących :

 • z dofinansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.2.1/1/2005/9/9u,

 • ze środków własnych Fundacji wydzielonych do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Mikro-Pożyczkowego.  

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu ustala w niniejszym Regulaminie:

 1. zasady udzielania pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym lub obrotowym,
 2. warunki spłaty pożyczek,
 3. wzajemne prawa i obowiązki Funduszu Mikro-Pożyczkowego i podmiotów korzystających z pożyczek.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu,
 2. regulamin – „Regulamin Funduszu Mikro-Pożyczkowego”,
 3. działalność gospodarcza – działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność,
 4. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. wnioskodawca – podmiot występujący do Fundacji z wnioskiem o udzielenie pożyczki,
 6. pożyczkobiorca – podmiot korzystający z pożyczki,
 7. zdolność do spłaty pożyczki – zdolność do spłaty kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
 8. okres na jaki udzielona została pożyczka – okres rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy o pożyczkę i kończący się w umowie określonym dniu całkowitej spłaty w/w pożyczki,
 9. udzielenie pożyczki – zawarcie umowy pożyczki,
 10. uruchomienie pożyczki – przekazanie (wypłata) środków na cel wskazany w umowie o pożyczkę,
 11. wykorzystanie pożyczki – pobranie przez Pożyczkobiorcę środków z tytułu udzielonej pożyczki lub bezpośrednie przekazanie tych środków przez Fundację na pokrycie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zakupu urządzeń lub prowadzonych inwestycji,
 12. zadłużenie – kwota wykorzystanej i niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami,
 13. zadłużenie przeterminowane – zadłużenie, którego umowny termin spłaty upłynął.
 14. marża – ustalona ilość punktów procentowych doliczona do obowiązującej stawki bazowej ustalonej przez Komisję Europejską.

Rozdział  II

Zasady udzielania pożyczek

Artykuł 1: Zasięg i cele

§ 1

1.Pożyczki przyznawane są przedsiębiorcom działającym na terenie województwa opolskiego i śląskiego realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego firmy. Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością:

a. inwestycyjne tj. na: 

 • zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • budowę, remont lub przebudowę nieruchomości,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup pojazdów,
 • zakup wyposażenia biura,
 • inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego,

b. obrotowe, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa np. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczonych do dalszego przetworzenia, sprzedaży, świadczenia usług.

2. Przedsiębiorca starający się o pożyczkę spełniać musi następujące kryteria:

 • pożyczkę otrzymać może wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), spełniający warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz.WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (D.Urz. WE L 63 z 28.02.2004),
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

3. Pożyczki o których mowa w ust.1 nie mogą dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca zarejestrowany jest jako płatnik podatku VAT finansowaniu podlega wartość netto inwestycji.

5. Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację inwestycji przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczką mogą zostać sfinansowane tylko wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

6. W sytuacji o której mowa w ust. 5 ryzyko i skutki wynikające z odmowy udzielenia pożyczki ponosi przedsiębiorca wnioskujący o pożyczkę.

§ 2

Środki, o których mowa w  § 1 pochodzą:

 • z dofinansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.2.1/1/2005/9/9u,

 • ze środków własnych Fundacji wydzielonych do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Mikro-Pożyczkowego.  

 
Artykuł 2: Kryteria dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę

§ 1

O pożyczkę ubiegać się mogą mali przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące kryteria:

1.   Posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty.

W szczególnym przypadku dopuszcza się:

 1. udzielenie pożyczki podmiotowi nie mającemu zdolności kredytowej pod warunkiem,
  że przedstawi program poprawy sytuacji finansowej i gospodarczej, którego realizacja  zapewni, według Fundacji uzyskanie zdolności kredytowej w oznaczonym terminie,
 2. udzielenie pożyczki nowoutworzonemu podmiotowi gospodarczemu, który nie może wykazać się bieżącą zdolnością kredytową. W takim przypadku Fundacja może uzależnić przyznanie pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków (np. dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, przedstawienia szczegółowego biznesplanu).

    2. Prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak również w ramach pełnej księgowości,

    3. Nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne,

    4. Nie posiadają zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

    5. Nie posiadają zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych,

    6. Techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu inwestycyjnego gwarantują jego wykonalność.

 

Fundacja może zażądać sporządzenia przez Wnioskodawcę stosownego Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP wg wzoru który dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.opole.pl

Artykuł 3: Finansowanie  przedsięwzięć

§ 1

Przy ustalaniu wysokości pożyczki, za wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, uznaje się wydatki na cele określone w Rozdziale II Art. 1 § 1ust 1 z zastrzeżeniem Rozdziału II Art.1 § 1 ust 4 .

§ 2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wniosku na terenie województwa opolskiego lub śląskiego.

§ 3

 1. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).
 2. Maksymalna koncentracja zaangażowania w jednego pożyczkobiorcę nie może przekroczyć 10% wartości funduszu pożyczkowego

§ 4

Z tytułu udzielonej przez Fundację pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty:

 1. oprocentowania liczonego w skali roku od wypłaconej kwoty pożyczki według stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez Fundacją po dokonaniu oceny Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Wielkość stosowanej marży przedstawia poniższa tabela.

 

Marża pożyczek w punktach bazowych

Ocena pożyczkobiorcy wg metody punktowej

(Formularz oceny wstępnej)

Poziom zabezpieczeń

Wysoki

Standardowy

Niski

Wysoka 

(ilość punktów – 56 do 72)

60 (0,6%)

75 (0,75%)

100 (1,0%)

Zadawalająca

(ilość punktów – 41 do 55)

100 (1,0%)

220 (2,2%)

400 (4,0%)

Zła/Trudności finansowe

(ilość punktów – 29 do 40)

oraz rozpoczynający działalność gospodarczą *

400 (4,0%)

650 (6,5%)

1000 (10,0%)

* za pożyczkobiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą rozumie się osobę/firmę,
u której nie upłynął okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej

 

 1. innych opłat zgodnie z tabelą prowizji i opłat

Rozdział  III

Tryb składania wniosków i wydawania decyzji, wytyczne dotyczące umowy o udzielenie pożyczki i wykorzystania pożyczki

Artykuł 1: Składanie wniosków

 

§ 1

Wnioski o pożyczkę dostępne są w siedzibie Fundacji w Opolu, przy ul. Słowackiego 10 i na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.opole.pl Składanie wniosków odbywa się w siedzibie Fundacji w Opolu.

§ 2

Fundacja udziela pożyczek na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami złożonego przez Wnioskodawcę.

§ 3

1.Wniosek o pożyczkę  wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien w szczególności zawierać:

 1. kwotę wnioskowanej pożyczki i cel na który ma być przeznaczona,
 2. wskazanie form prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 3. inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny wniosku, w tym informacje o ewentualnych zadłużeniach lub o złożonych wnioskach o pożyczkę lub kredyt w innych instytucjach finansowych, a także o udzielonych przez Wnioskodawcę poręczeniach lub podjętych zobowiązaniach do świadczenia za osobę trzecią

3. Wnioskodawca będący osobą fizyczną zobowiązany jest złożyć Fundacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Obowiązek ten dotyczy również   poręczycieli i innych osób trzecich ustanawiających na swoim majątku prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki.

§ 4

 1. Do wniosku o udzielanie pożyczki, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca powinien w szczególności załączyć następujące dokumenty:
 1. dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny Wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje i inne dokumenty, w zależności od formy prawnej),
 2. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników) za ostatnie 2 lata, a w przypadku,
  gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, bieżące sprawozdania do sporządzenia których Wnioskodawca jest zobowiązany przepisami GUS,
 3. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS – nie starsze niż 30 dni,
 4. informacja o dostawach towarów, surowców, materiałów (warunki zakupu, źródła zakupu), które gwarantowałyby należyte wykorzystanie zakupów inwestycyjnych ze środków pożyczki,
 5. analizy, zamówienia, umowy przedwstępne, kontrakty, dokumentujące możliwości sprzedaży wyrobów (towarów) lub usług Wnioskodawcy i jego miejsce na tle konkurencji,
 6. biznesplan w przypadku:
 • nowotworzonej działalności,
 • przedsiębiorców  funkcjonujących na rynku w sytuacji kiedy do podjęcia decyzji
  o przyznaniu pożyczki istnieje uzasadniona konieczność złożenia tego dokumentu.
 1. zezwolenia/koncesje na działalność wymagającą zezwolenia,
 2. opinie banków, w których Wnioskodawca posiada rachunek/rachunki oraz opinia banków,
  w których Wnioskodawca korzysta z kredytów (zaświadczenie o wysokości zadłużenia, terminowości spłat).
 1. Do wniosku mogą być dostarczone kopie wymaganych dokumentów pod warunkiem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez pracownika Fundacji, notariusza lub wnioskodawcę.  Fundacja ma prawo żądać do wglądu oryginału dokumentów.

§ 5

Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę  oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i ksiąg handlowych, jak również uzależnić rozpatrzenie wniosku od przeprowadzenia inspekcji na miejscu u Wnioskodawcy i jej wyników.

Artykuł 2: Postępowanie decyzyjne

§ 1

Na podstawie przedłożonego wniosku o pożyczkę i załączników do tego wniosku oraz wyników przeprowadzonej kontroli, Zarząd Fundacji z należytą starannością ocenia bieżącą i perspektywiczną sytuację ekonomiczno-finansową Wnioskodawcy oraz jego zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w proponowanym terminie, a także stopień własnego ryzyka.

§ 2

 1. Fundacja uzależnia udzielenie pożyczki i jej warunki od posiadania przez Wnioskodawcę zdolności do spłaty pożyczki, efektywności przedsięwzięcia finansowanego z w/w pożyczki oraz od stopnia ryzyka ponoszonego przez Fundację.
 2. Niezależnie od spełnienia warunków określonych w ust. l Wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia zaakceptowanego przez Fundację prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, którym może być w szczególności:
 1. gwarancja bankowa,
 2. poręczenie według prawa wekslowego,
 3. poręczenie według prawa cywilnego,
 4. hipoteka,
 5. blokada środków na rachunkach bankowych pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej,
 6. przelew (cesja) wierzytelności (również z tytułu ubezpieczenia),
 7. zastaw na prawach,
 8. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie),
 9. ubezpieczenie pożyczki,
 10. pełnomocnictwo do rachunków bankowych
 11. przewłaszczenie,
 12. zastaw rejestrowy,
 13. inne  prawnie dopuszczalne.
 1. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego Fundacja przyjmuje jako dodatkowe zabezpieczenie cesję praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu będącego zabezpieczeniem rzeczowym albo umowę ubezpieczenia wystawioną na rzecz Fundacji. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy
  na ich pełną wartość rynkową  w zakresie:
 1.  w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości zabudowanej budynkami- od ognia i innych zdarzeń losowych., Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy nieruchomości gruntowych,
 2. w przypadku pozostałych zabezpieczeń rzeczowych – zakres ubezpieczenia reguluje   właściwa umowa przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego.
 1. Zabezpieczeniem spłaty może być jednocześnie kilka rodzajów zabezpieczeń.
 2. Koszty związane z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.
 3. Za czynności i usługi związane z udzieleniem pożyczki Fundacja  pobiera prowizje i opłaty.  
 4. Decyzję o wysokości opłat dostępna jest na stronie internetowej  www.fundacja.opole.pl .
 5. Na żądanie Fundacji Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedstawienia aktualnej wyceny wartości proponowanego pod zabezpieczenie środka trwałego, nieruchomości lub  pojazdu.

§ 3

 1. Na podstawie oceny wniosku o udzielenie pożyczki Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, zawiadamiając niezwłocznie Wnioskodawcę na piśmie o treści podjętej decyzji. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Fundacja poda ogólne uzasadnienie swojej decyzji bez udzielania Klientowi informacji dotyczących wewnętrznych procedur działalności Fundacji.
 2. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie.
 3. Odwołanie wnosi się do Zarządu Fundacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie udzielenie pożyczki.
 4. Zarząd Fundacji rozpoznaje odwołanie Wnioskodawcy na najbliższym posiedzeniu Zarządu, na którym podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki, zawiadamiając niezwłocznie Wnioskodawcę na piśmie o treści podjętej decyzji.

§ 4

 1. Ustala się maksymalnie 30-dniowy termin do rozpatrzenia wniosku podmiotu o udzielenie pożyczki ze środków, o których mowa w Rozdziale II Art.1 §2 i wydania przez Zarząd Fundacji  decyzji.
 2. Za datę, od której liczony jest termin określony w ust 1 niniejszego paragrafu uznaje się dzień złożenia przez podmiot wniosku o udzielenie pożyczki wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 3. W sytuacji gdy wniosek zawiera braki uniemożliwiające  jego rozpatrzenie i wydanie decyzji, Fundacja wzywa podmiot do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a datą od której biegnie termin ustalony dla rozpatrzenia wniosku jest data usunięcia przez podmiot braków.  

§ 5

1. Fundacja zobowiązana jest do przestrzegania poufności w zakresie uzyskanych informacji o Wnioskodawcy.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania informacji o przyznanej danemu Wnioskodawcy pożyczki podmiotom uprawnionym do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

 

Artykuł 3: Umowa o udzielenie pożyczki

§ 1

1. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą w formie pisemnej.

2. Zmiany umowy pożyczki dokonywane są na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksów do umowy.

§ 2

1. Umowa o pożyczkę stanowi zobowiązanie Fundacji do postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych w oznaczonym terminie, na warunkach określonych w tej umowie.

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem oraz do jej spłaty wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie.

§ 3

1. O ile Zarząd Fundacji nie postanowi inaczej, Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy pożyczki w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Fundacji o udzieleniu pożyczki. Jeżeli w tym czasie umowa nie zostanie podpisana, decyzja o przyznaniu pożyczki staje się nieaktualna. Fundacja nie ma obowiązku informowania o tym Wnioskodawcy.

2. O ile umowa pożyczki nie stanowi inaczej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wykorzystania pożyczki w terminie 30 dni od umownie określonej daty postawienia kwoty pożyczki do jego dyspozycji, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nieruchomości. Jeżeli Pożyczkobiorca nie wykorzysta pożyczki w ww. terminie Fundacja ma prawo odstąpić od umowy.

§ 4

Na pisemny uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy za zgodą Fundacji, może być dokonana zmiana określonych w umowie pożyczki, warunków spłaty udzielonej pożyczki. Zmiana tych warunków poprzedzona jest oceną sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy przez odpowiedniego pracownika Fundacji, której celem jest stwierdzenie zasadności proponowanych zmian. Proponowane zmiany przedstawiane są na posiedzeniu Zarządu Fundacji, który je aprobuje albo odrzuca. W przypadku aprobaty proponowanych zmian, wprowadzane są one w formie aneksu do umowy o udzielenie pożyczki. Za zmianę warunków umowy pobierane są opłaty w wysokości określonej w tabeli prowizji i opłat.

§ 5

1. Umowa o udzielenie pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

 1. datę i miejsce zawarcia umowy,
 2. oznaczenie stron,
 3. kwotę pożyczki,
 4. cel na jaki pożyczka została udzielona,
 5. datę uruchomienia i termin spłaty udzielonej pożyczki,
 6. oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki oraz warunki zmiany oprocentowania,
 7. rodzaje i wysokość prowizji i opłat ponoszonych przez Pożyczkobiorcę,
 8. prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki,
 9. warunki wypowiedzenia umowy,
 10. zobowiązanie się przez Pożyczkobiorcę do zapłaty poniesionych przez Fundację kosztów windykacji zleconej podmiotom zewnętrznym, w przypadku nieuregulowania  przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w terminie zakreślonym w wezwaniu do zapłaty oraz oświadczenie Pożyczkobiorcy wyrażające zgodę na udostępnienie jego danych osobowych przez Fundację zewnętrznej firmie windykacyjnej,
 11. podpisy osób uprawnionych,
 12. zapis, iż w kwestiach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz niniejszy Regulamin

2. Umowa o udzielenie pożyczki musi gwarantować bezpieczeństwo zaangażowanych środków, odpowiadać polityce udzielania pożyczek przez Fundację i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Pożyczkobiorca akceptuje stosowane przez Fundację wzory umów, w tym w szczególności umowę cesji wierzytelności, przewłaszczenia, zastawu itp.

§ 6

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Fundację o:

 1. wystąpieniu do innego Pożyczkodawcy lub  Kredytodawcy z wnioskiem o pożyczkę, kredyt lub gwarancję,
 2. zamiarze udzielenia poręczenia lub podjęcia zobowiązania do świadczenia za osobę trzecią,
 3. złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub o złożeniu w Sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
 4. każdej zmianie, powodującej zmniejszenie realnej wartości ustanowionego zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki,
 5. zamiarze dokonania zmian formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności lub zmian składu właścicielskiego,
 6. zmianie nazwy, siedziby lub adresu korespondencyjnego.
 7. Pożyczkobiorca zapewnia Fundację i przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek przekształcenia organizacyjne lub własnościowe dotyczące Pożyczkobiorcy nie wpłyną negatywnie na należyte wykonanie jego zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą oraz nie wyłączą, ani nie ograniczą odpowiedzialności Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej przez Fundację temu podmiotowi pożyczki

 

Artykuł 4: Wykorzystanie pożyczki

§ 1

Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie celu określonego w umowie o pożyczkę.

§ 2

1. Wypłata pożyczki następuje, odpowiednio w dniu:

 1. przekazania środków w formie gotówkowej na rachunek Pożyczkobiorcy wskazany w umowie,
 2. realizacji płatności w formie bezgotówkowej dotyczących inwestycji- wg zlecenia Pożyczkobiorcy w oparciu o przedstawione rachunki i faktury.

2. Sposoby realizacji określone  w pkt 1a i 1b mogą być stosowane łącznie.

3. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 b) warunkiem uruchomienia środków pożyczki przez Fundację jest zapłacenie przez Pożyczkobiorcę wkładu własnego (jeżeli jest on wymagany) i/lub  podatku VAT (dotyczy tylko płatników podatku VAT) najpóźniej do dnia przelania środków przez Fundację.

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pełnego rozliczenia inwestycji w terminie określonym w umowie pożyczki poprzez przedłożenie do Fundacji kompletu oryginalnych dokumentów  potwierdzających zgodność wydatkowania środków pożyczki z celami i zakresem nakładów - wskazanymi we wniosku o pożyczkę, zaaprobowanymi decyzją Zarządu Fundacji i zgodnymi z zapisami tegoż regulaminu wraz z zestawieniem wydatków sporządzonym na arkuszu rozliczeniowym, którego wzór stanowi załącznik do umowy pożyczki. W przypadku wypłaty pożyczki w formie bezgotówkowej tj. na podstawie przedkładanych przez Pożyczkobiorcę faktur, arkusz rozliczeniowy pożyczki sporządza pracownik Fundacji.

5. Jeżeli do terminu rozliczenia Pożyczkobiorca nie wykorzysta pożyczki w pełnej wysokości lub wykorzysta pożyczkę lub jej część niezgodnie z  jej przeznaczeniem:

 1. z upływem terminu rozliczenia, pożyczka w niewykorzystanej części pozostającej do dyspozycji Pożyczkobiorcy ale na rachunku Fundacji zostaje zaliczona na spłatę pożyczki,
 2. Pożyczkobiorca, któremu Fundacja przelała pożyczkę na rachunek bankowy zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej lub niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem całości lub części pożyczki na rachunek Fundacji, do upływu terminu rozliczenia.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Fundacja dokonuje korekty harmonogramu spłaty pożyczki. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Pożyczkobiorcy.

§ 3

1. W okresie na jaki udzielona została pożyczka, Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania badań w siedzibie lub miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy oraz w miejscu prowadzenia działalności lub realizacji inwestycji, w tym prawo wglądu do ksiąg rachunkowych, określonych w stosownych przepisach o rachunkowości oraz do innych dokumentów finansowych wskazanych przez pracowników Fundacji. W szczególności Fundacja zastrzega sobie prawo do:

 1. badania zgodności wykorzystywania udzielonej pożyczki z jej przeznaczeniem,
 2. oceny wartości prawnych zabezpieczeń,
 3. oceny procesów gospodarczych,
 4. oceny sytuacji finansowej i oceny zdolności do spłaty udzielonej pożyczki.

2. W przypadku  stwierdzenia,  że  udzielona  pożyczka  nie  została wykorzystana przez Pożyczkobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem lub sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób zagrażający spłacie udzielonej pożyczki, Fundacja może:

 1. wstrzymać uruchomienie kolejnych transz pożyczki,
 2. zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 3. wypowiedzieć umowę o udzielenie pożyczki przed umownym terminem spłaty z siedmiodniowym  terminem wypowiedzenia.

3.   Fundacja może również wypowiedzieć umowę pożyczki przed terminem spłaty w razie:

 1. niezachowania terminów spłat określonych w harmonogramie spłat pożyczki,
 2. nie podjęcia postawionych do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków w okresie 30-tu dni od terminu ustalonego w umowie z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nieruchomości,
 3. zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.
 4. znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia,
 5. przedterminowego zbycia, bez pisemnej zgody Fundacji, sfinansowanych pożyczką  zakupów (wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie finansowania zakupów na cele inwestycyjne, nie dotyczy pożyczek na cele obrotowe).

4. Termin wypowiedzenia umowy wynosi siedem dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Fundacji adres Pożyczkobiorcy i poręczycieli.

5. Fundacja może wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki,
 2.  złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia pożyczki.

Od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Fundacja naliczać będzie Pożyczkobiorcy odsetki w wysokości określonej w Rozdziale IV Artykuł 1 § 2 ust. 9. W razie niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę Fundacja będzie miała prawo do podjęcia działań windykacyjnych w celu odzyskania wierzytelności, w szczególności z ustanowionych prawnych zabezpieczeń oraz z innego majątku Pożyczkobiorcy.

Rozdział IV

Zasady spłaty pożyczki i nadzór nad realizacją inwestycji

Artykuł 1: Zasady spłaty pożyczki

§ 1

Pożyczka udzielona przez Fundację podlega spłacie w terminach wynikających z umowy o pożyczkę. Za dzień spłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Fundacji określony w umowie pożyczki.

§ 2

1. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi:

 1. 10 lat - w przypadku pożyczek na cele inwestycyjne,
 2. 3 lata – w przypadku pożyczek na cele obrotowe.

2. Wnioskodawca w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o maksymalnie sześciomiesięczną karencję w spłacie kapitału liczoną od daty zawarcia umowy.

3. W przypadku przekazywania środków przyznanej pożyczki transzami, okres karencji w spłacie kapitału liczony będzie od daty zawarcia umowy.

4.  Kwota udzielonej pożyczki w okresie karencji podlega oprocentowaniu

5.  W okresie karencji Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty odsetek.

6.  Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następuje w ratach miesięcznych.

7. Nieuregulowanie przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w terminach spłaty ustalonych w umowie, powoduje uznanie tejże należności w dniu następnym za zadłużenie przeterminowane.
Od zadłużenia przeterminowanego Fundacja pobiera podwyższone oprocentowanie umowne w stosunku rocznym w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP obowiązującej w danym okresie, aż do dnia faktycznej spłaty zobowiązania.

8. Nie zapłacone odsetki od pożyczki, których termin zapłaty minął, Fundacja uznaje w dniu następnym za wymagalne.

9. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w okresie wypowiedzenia Fundacja od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia naliczać będzie Pożyczkobiorcy za każdy dzień opóźnienia odsetki w wysokości stopy odsetek ustawowych za opóźnienie, obowiązującej w danym okresie aż do dnia faktycznej spłaty.

§ 3

1. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w § 2 ust. 7, przez Pożyczkobiorcę mimo wezwania do zapłaty, Fundacja może wypowiedzieć umowę pożyczki oraz postawić w stan natychmiastowej wymagalności całą wierzytelność  i ma prawo podjąć w celu jej wyegzekwowania działania windykacyjne.

2. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym w wezwaniu do zapłaty Fundacja może zlecić prowadzenie działań windykacyjnych firmie zewnętrznej a Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia Fundacji powstałych z tego tytułu kosztów.

§ 4

Fundacja zawiadamia Pożyczkobiorcę i poręczycieli listownie

 • niespłaceniu raty lub całości pożyczki w umownym terminie,
 • o wypowiedzeniu umowy,
 • o postawieniu udzielonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

List ten zostanie wysłany przez Fundację na ostatni znany adres Pożyczkobiorcy i poręczycieli, przy czym za datę doręczenia przesyłki  nie odebranej uważa się datę pierwszego jej awizowania.

§ 5

Całkowita spłata kwoty udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz kosztami (w przypadku działań windykacyjnych) powoduje wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o pożyczkę.

§ 6

1. Wierzytelności Fundacji spłacane są, bez względu na dyspozycję Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności:

 1. kary umowne,
 2. koszty windykacji, w tym koszty wezwań,
 3. odsetki, według następującej kolejności:

            - od zadłużenia przeterminowanego,

- zaległe,

- bieżące,

 1. zaległe raty zobowiązania
 2. bieżące raty zobowiązania,

2. Uprawniony może dokonać spłaty zobowiązania przed umownym terminem spłaty. Dokonaną wpłatę Fundacja zaliczy w takiej kolejności jak w ust. 1.

3. W przypadku nadpłaty kapitału Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty, w okresach miesięcznych, odsetek liczonych od aktualnej wysokości kapitału pożyczki

Artykuł 2: Nadzór nad sposobem realizacji inwestycji

§ 1

Podmioty, które otrzymują pożyczkę:

 1. poddane zostaną nadzorowi w zakresie sposobu realizacji inwestycji,
 2. zobowiążą się do bieżącego rozliczania z realizacji postanowień umowy w zakresie wykorzystania pożyczki.

§ 2

1. Nadzór odbywać się będzie poprzez wizytację przez przedstawicieli Fundacji miejsc realizacji inwestycji i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających  wydatki i  źródła finansowania.

2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z udzieleniem pożyczki (ankiety, wizytacje itp.), mających wpływ na proces monitoringu projektu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 1

Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2017r.  (Uchwała Zarządu Fundacji nr 136/2017 z dnia 09.08.2017r.).

                                                       § 2                                                     

Tekst jednolity Regulaminu uwzględnia zmiany dokonane w aneksach nr 1 z dnia 28.04.2006r., nr 2 z dnia 20.11.2006r., nr 3 z dnia 16.06.2008r., nr 4 z dnia 16.07.2009r.,  nr 5 z dnia 24.02.2011r.,  nr 6 z dnia 09.05.2011r., nr 7 z dnia 11.03.2013r,  nr 8 z dnia 04.11.2013r . nr 9 z dnia 07.03.2016r. oraz nr 10 z dnia 09.08.2017r.